GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 1: HELLO !
UNIT 1: HELLO !

Lesson 1: Words
Lesson 1: Words 1
Identifying new words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 11:16 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Letters
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 2: I LOVE ANIMALS
UNIT 2: I LOVE ANIMALS

Lesson 1: Words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 3: AT HOME !
UNIT 3: AT HOME !

Lesson 1: Words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 4: FAMILY AND FRIENDS
UNIT 4: FAMILY AND FRIENDS

Lesson 1: Words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 5: FOOD
UNIT 5: FOOD

Lesson 1: Words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

REVISION 1
REVISION 1

Revision 1
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 6: I LIKE CLOTHES
UNIT 6: I LIKE CLOTHES

Lesson 1: Words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Story
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 7: MY BODY
UNIT 7: MY BODY

Lesson 1: Words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 8: IN THE PLAYGROUND
UNIT 8: IN THE PLAYGROUND

Lesson 1: Words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 9: MY DAY
UNIT 9: MY DAY

Lesson 1: Words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

UNIT 10: IN THE STREET
UNIT 10: IN THE STREET

Lesson 1: Words
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 2: Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Lesson 3: Language Practice
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

REVISION 2
REVISION 2

Revision 2: Listening + Speaking
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |
Revision 2: Reading + Writing
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |

FINAL TEST
FINAL TEST

Speaking test
Mạnh Tuấn | 25/03/2024 10:46 | Học viên: 0 |