CHỦ ĐỀ: BƠI SẢI
CHỦ ĐỀ: BƠI SẢI

Buổi 1: Giới thiệu các động tác bơi sải cơ bản
Buổi 1: Giới thiệu các động tác bơi sải cơ bản 1
Luyện tập các động tác cơ bản
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 2:
Buổi 2: 1
Thực hành với các động tác cơ bản
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 3:
Buổi 3: 1
Tiếp tục các thực hành các động tác
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 4:
Buổi 4: 1
Ôn tập thực hành 1
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 5:
Buổi 5: 1
Ôn tập thực hành 2
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ: BƠI NGỬA
CHỦ ĐỀ: BƠI NGỬA

Buổi 6: Giới thiệu các động tác bơi ngửa
Buổi 6: Giới thiệu các động tác bơi ngửa 1
Luyện tập các động tác cơ bản
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 7:
Buổi 7: 1
Thực hành với các động tác cơ bản
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 8:
Buổi 8: 1
Tiếp tục các thực hành các động tác
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 9:
Buổi 9: 1
Tiếp tục các thực hành các động tác
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Bài 10:
Bài 10: 1
Ôn tập thực hành 1
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ: BƠI BƯỚM
CHỦ ĐỀ: BƠI BƯỚM

Buổi 17
Buổi 17 1
Ôn tập thực hành 2
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 12
Buổi 12 1
Thực hành với các động tác cơ bản
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 13
Buổi 13 1
Tiếp tục thực hành các động tác
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 14
Buổi 14 1
Tiếp tục các thực hành các động tác
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 15
Buổi 15 1
Thực hành để linh hoạt hơn
Minh Khương | 2 ngày | Học viên: 0 |

CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG SINH TỒN
CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG SINH TỒN

Buổi 18: Nhận dạng nguy hiểm dưới nước
Buổi 18: Nhận dạng nguy hiểm dưới nước 1
Những nguy hiểm dưới nước và cách đề phòng
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 19: Kỹ năng sinh tồn dưới nước
Buổi 19: Kỹ năng sinh tồn dưới nước 1
Thực hành các kỹ năng sinh tồn khi bơi lội
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 20: Ôn tập Lý thuyết 1
Buổi 20: Ôn tập Lý thuyết 1 1
Tổng hợp kiến thức 2 buổi thực hành phòng chống đuối nước
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |
Buổi 21: Ôn tập Lý thuyết 2
Buổi 21: Ôn tập Lý thuyết 2 1
Tổng hợp kiến thức 2 buổi thực hành phòng chống đuối nước
Minh Khương | 3 ngày | Học viên: 0 |