GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học 1
Giới thiệu về khóa học vẽ nguệch ngoạc
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 10:58 | Học viên: 0 |

NỘI DUNG KHÓA HỌC
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 6: Địa điểm quen thuộc
Buổi 6: Địa điểm quen thuộc 1
Những hình ảnh về địa điểm
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:09 | Học viên: 0 |
Buổi 2: Gia đình và bạn bè
Buổi 2: Gia đình và bạn bè 1
Nguệc ngoạch lưu trữ những hình ảnh gia đình
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:05 | Học viên: 0 |
Buổi 3: Thiên nhiên quanh em
Buổi 3: Thiên nhiên quanh em 1
Nguệch ngoạc hình ảnh thiên nhiên
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:06 | Học viên: 0 |
Buổi 4: Nhật ký món ăn
Buổi 4: Nhật ký món ăn 1
Nguệc ngoạch lưu trữ những hình ảnh món ăn
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:07 | Học viên: 0 |
Buổi 5: Ngôi nhà của em
Buổi 5: Ngôi nhà của em 1
Nguệc ngoạch lưu trữ những hình ảnh ngôi nhà
Mạnh Tuấn | 27/03/2024 11:08 | Học viên: 0 |