Lễ Tổng Kết Khóa Bơi Cơ Bản - Học Sinh Trường Võ Trường Toản

Lễ Tổng Kết Khóa Bơi Cơ Bản - Học Sinh Trường Võ Trường Toản