Thư mời Tham dự buổi Diễn tập tình huống cứu đuối nước

Thư mời Tham dự buổi Diễn tập tình huống cứu đuối nước